בקרת בטיחות / "פיקוח עליון"

בקרת בטיחות / "פיקוח עליון" 

מטרת הפיקוח העליון הינה בדיקת תקינות האתר על ידי יועץ בטיחות מוסמך והתאמתו לתוכנית הסדר התנועה.

טרם קבלת הרישיון מהרשות המקומית / משטרה, אנו דואגים להגיע לאתר העבודה / בניה ולבצע בקרת בטיחות, תוך מתן דגש על אמצעי הבטיחות

המיושמים כראוי בתוכנית הסדרי התנועה המאושרת ברשות.

דו"ח הפיקוח העליון מועבר לרשות להמשך הליך לקבלת היתר לשימוש בדרך.